Pan Yin-tze, 1960s. Cute!!

Pan Yin-tze, 1960s. Cute!!